За БФАРР/Аbout BARRF

Българска Федерация Акробатичен Рокендрол (БФАРР) е създадена като юридическо лице през 1991 г. През 1992 г. е приета за пълноправен член на Световната Рокендрол Конфедерация (WRRC). През 1995 г. е официалната легитимация пред Министерство на младежта и спорта на Република България. През 1999 г. БФАРР се пререгистрира по ЗЮЛНЦ и получава Лицензия № 001612. Лицензията е преиздавана три пъти до настоящия момент. Актуалната Лицензия №002510 валидна до 15.01.2017 г е издадена от Министерство на физическото възпитание и спорта през 2012 г. С решение на Общо Събрание от 30.03.2008 БФАРР променя регистрацията си от частна в обществена полза. С решение от 11.02.2009 г. на Министерство на Правосъдието БФАРР е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20090211002. Акробатичният Рокендрол и състезателното Буги Вуги са кандидат олимпийски спортове заедно със Спортните Танци.